Tuloslaskelmat

1 000 € Konserni
1.1.–31.12.2013
Konserni
1.1.–31.12.2012
Emoyhtiö
1.1.–31.12.2013
Emoyhtiö
1.1.–31.12.2012
Liikevaihto 346 610 335 430 9 704 8 844
Liiketoiminnan muut tuotot 11 828 7 578 1 045 948

Materiaalit ja palvelut -3 124 -7 329

Henkilöstökulut -21 229 -22 400 -3 387 -4 150
Poistot ja arvonalentumiset -53 700 -51 277 -691 -423
Osuus osakkuusyritysten voitosta ja tappiosta 353 1

Liiketoiminnan muut kulut -164 566 -149 329 -7 323 -6 959
Liikevoitto/-tappio 116 172 112 674 -652 -1 742

Rahoitustuotot ja -kulut -40 303 -50 187 5 303 4 133
Voitto ennen satunnaisia eriä 75 868 62 487 4 652 2 392

Satunnaiset erät

16 677 13 900
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 75 868 62 487 21 329 16 292

Tilinpäätössiirrot

3 4
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -17 101 -11 129 -5 037 -4 051
Laskennallisen verovelan muutos 15 768 -5 536

Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta -285 33

Tilikauden voitto 74 250 45 854 16 295 12 245