Rahoituslaskelmat

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012

Liiketoiminnan rahavirtaVoitto/tappio ennen satunnaisia eriä 75 868 62 487 4 652 2 392
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 53 700 51 277 691 423

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -576 -554


Rahoitustuotot ja -kulut 40 303 50 187 -5 303 -4 133

Muut oikaisut -8 739 -5 023 -1 017

Liiketoiminnan rahavirta
ennen käyttöpääoman muutosta
160 556 158 375 -978 -1 318


Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1 180 -851 -14 787 5 956

Vaihto-omaisuuden muutos -632 7 193


Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -1 539 -6 451 328 811

Rakennuttajan velkavastuun muutos -1 151 -2 739


Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä, varauksia ja veroja
158 413 155 527 -15 436 5 448Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
-46 754 -52 125 -1 371 -1 077

Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 2 294 1 870 551 863

Maksetut välittömät verot -15 483 -10 784 -4 042 -4 958
Liiketoiminnan rahavirta (A) 98 470 94 488 -20 298 276


Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -148 527 -75 612 -295 -2 000

Investointeja varten saadut avustukset 1 627 1 244


Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 10 077 7 404 144

Investoinnit muihin sijoituksiin -212 -104


Muiden sijoitusten luovutustulot 892 306


Myönnetyt pitkäaikaiset lainat -23
-99 423

Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut 43 3 23

Myönnetyt lyhytaikaiset lainat


-7 781

Lyhytaikaisten lainasaamisten takaisinmaksut

2 298

Ostetut tytäryhtiöosakkeet *) -60 673

-10

Myydyt tytäryhtiöosakkeet *) 5 745 1 110 3 042

Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -410 -281


Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 102 -1


Saadut korot ja osingot investoinneista 650 668 3 986 4 059
Investointien rahavirta (B) -190 709 -65 263 -90 226 -5 732


Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 181 977 61 438 100 000 5 793

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -58 800 -54 346 -7 754 -1 225

Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 849 -15 018 5 848 -8 989

Hankitut rahoitusarvopaperit -75 599 -29 886 -4 075 -9 092

Rahoitusarvopapereiden luovutustulot 66 937 22 571 14 453 6 336

Maksetut osingot -14 805 -11 844 -14 805 -11 844

Saadut konserniavustukset

13 900 16 386
Rahoituksen rahavirta (C) 105 559 -27 085 107 567 -2 636


Rahavarojen muutos (A+B+C) 13 319 2 140 -2 957 -8 092


Rahavarat kauden alussa 128 963 126 823 6 741 14 833
Rahavarat kauden lopussa 142 283 128 963 3 784 6 741
*) Ostetut ja myydyt osakkeet vähennettynä hankintahetken rahavaroilla.
Rahavarat sisältävät pankkitilit, likvidit pankkien talletustodistukset ja sijoitustodistukset