Hiilidioksidipäästöt vähentyneet

VVO:n toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät rakennuttamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Merkittävin ympäristövaikutus on asuntokannan energiankäytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.

Hiilidioksidipäästöjä on vähennetty käytettävän energiamuodon valinnalla. Kiinteistöjä lämmitetään pääsääntöisesti kaukolämmöllä ja kiinteistösähkönä käytetään CO2-vapailla tuotantotavoilla tuotettua energiaa.

VVO allekirjoitti ilmastokumppanuussopimuksen Helsingin kaupungin kanssa vuonna 2012 ja yhteistyö jatkui katsausvuoden ajan. VVO on jo aiemmin sitoutunut Vuokratalojen Energiatehokkuussopimukseen (VAETS), jossa tavoitteiksi on asetettu seitsemän prosentin lämmitysenergiansäästö vuoden 2009 tasoon verrattuna. Uuden sitoumuksen myötä säästötavoitteet ovat Helsingissä korkeammat kuin muualla maassa.

Vuokratalojen energiasäästösopimuksessa (VAETS) vuodelle 2016 asetetut säästötavoitteet on saavutettu ja kiinteistösähkön osalta ylitetty. Lämpötilakorjattu lämmön ominaiskulutus on pudonnut vuodesta 2009 8,6 prosenttia ja sähkön kulutus 8,1 prosenttia. Energiatehokkuuden parantuminen on saavutettu pääosin käyttö- ja ylläpitotoimenpiteillä.

Vuonna 2013 VVO:n lämpöenergian kokonaiskulutus oli 390 (412) GWh, kiinteistösähkön 50,7 (51,3) GWh ja veden kokonaiskulutus 3,6 (3,6) miljoonaa kuutiometriä. Lämpötilakorjattu lämmitysenergian ominaiskulutus putosi 2,2 (2,2) prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Vuosi 2013 oli selvästi lämpimämpi kuin 2012. Tämä selittää pääosin lämmitysenergian kokonaiskulutuksen merkittävän pienenemisen.


VVO:n kiinteistöjen lämmitysenergian tuottamisesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt olivat noin 68 000 (79 000) tCO2. VVO pyrkii vähentämään energiankäytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia käyttämällä kiinteistösähkönä hiilivapaasti tuotettua energiaa. Kaukolämpöä käytetään lämmitysmuotona 99 prosentissa kiinteistöistä.

Asukkaille on luotu puitteet asua ympäristöystävällisesti. Asuinkiinteistöjen jätehuoltoa on kehitetty, ja asukkaille on pyritty järjestämään toimivat ja monipuoliset lajittelumahdollisuudet. Hyvien lajittelumahdollisuuksien ansiosta sekajätteen määrä on vähentynyt edelleen vuoden 2013 aikana pääkaupunkiseudulla 6,3 prosenttia.

GO-sertifikaatti

Case

 

VVO-talon GO-sertifikaatti

VVO on yksi ensimmäisistä yrityksistä maailmassa, jolle on myönnetty Green Office -sertifikaatti. VVO-talon ympäristöohjelma täyttää edelleen WWF:n Green Office -merkin käyttöön oikeuttavat kriteerit. WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä. Sen avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Green Office -toimistot tarkastetaan kolmen vuoden välein.

Kiitosta VVO sai WWF:ltä erityisesti asiantuntijoiden ja kiinteistönhoidon aktiivisesta yhteistyöstä VVO-talon energiankulutuksen hallinnassa, ostopalvelujen aktiivisesta ohjaamisesta ympäristöystävällisempään toimintaan, Green Office -viestinnästä henkilöstölle sekä Green Office -tiimin jäsenten selkeästä työnjaosta ja vahvasta sitoutumisesta.