Henkilöstö osallistuu ja toiminta on läpinäkyvää

VVO:n henkilöstöpolitiikan hyvän esimiestyön käytännöt ja henkilöstön osallistumisen tavat vahvistuivat katsauskaudella. Jo aiemmin käyttöönotetut osaamisen johtamisen malli ja osaamisten arviointimenettely saivat jatkoa strategian painotusten mukaisesti.

VVO:lle laadittiin katsauskaudella 2013 palkka- ja palkitsemispolitiikka osana palkkausjärjestelmän kehittämistä. Sen tarkoituksena on koota yhteen dokumenttiin tärkeimmät palkkausta ja palkitsemista koskevat elementit, linjaukset ja prosessit. VVO:n palkka- ja palkitsemispolitiikan tavoitteena on myös lisätä palkkaukseen liittyvää läpinäkyvyyttä. Palkitsemisen periaatteita vahvistettiin suorituksenarvioinnin menettelyitä yhdenmukaistamalla ja tarkistamalla tehtävien vaativuusarvioinnit. VVO:n palkka- ja palkitsemispolitiikan laatimiseen osallistuivat esimiehet ja henkilöstön edustajat.

Henkilöstön osallistumisella on tärkeä rooli VVO:n toiminnassa. Henkilöstö osallistuu laajasti eri aihealueiden kehittämiseen vakiintuneissa yhteistyöryhmissä ja vaihtelevissa projekteissa.

VVO:n uudelleenorganisoitumiseen ja tehtävämuutoksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 11.11.2013 ja saatiin päätökseen ennen kuuden viikon vähimmäisneuvotteluaikaa 2.12.2013. Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä oli noin 190 henkilöä. Neuvotteluilla ei tavoiteltu henkilöstövähennyksiä. Neuvottelujen päätyttyä johtoryhmä teki työnantajasuunnitelman mukaiset liiketoimintaa ja osastojen organisoitumista koskevat päätökset.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä olleille henkilöille annettiin mahdollisuus kyselyn kautta ilmaista kiinnostuksensa avoinna oleviin tehtäviin. Kokonaisuudessaan uudelleenorganisointi saatetaan loppuun 30.4.2014 mennessä.

Vuoden 2013 lopussa VVO:n palveluksessa työskenteli yhteensä 324 (335) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 313 (316) ja määräaikaisessa 11 (19). Keskimäärin henkilöstöä oli vuoden aikana 341 (343). Keskimääräinen palveluksessa oloaika oli 11,0 (10,3) vuotta. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2013 oli 6,6 (7,6) prosenttia.

Hankintojen ja investointien kautta VVO on merkittävä työllistäjä myös kiinteistöjen sijaintipaikkakunnilla. Oman henkilökunnan ohella kiinteistönhoidon ja siivouksen sekä korjaus- ja rakennusurakoinnin välillinen työllistävä vaikutus oli liki 1 500 henkilötyövuotta vuonna 2013.


Henkilöstö osastoittain 31.12.2013

Asiakkuusosasto 170170
Hallinto-osasto 1515
Kehitysosasto 2020
Kiinteistöosasto 4545
Markkinointi ja viestintä 1212
Talousosasto 5959
Konsernijohto 33

Yhteensä 324

 Keskimäärin

 

341

 

VVO:laista

 

Välillinen työllistäminen

 

1500

 

henkilötyövuotta.