Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Annetut vakuudetVelat, jotka erääntyvät myöhemmin
kuin viiden vuoden kuluttua

Pääomalainat 2 355 2 355


Lainat rahoituslaitoksilta

Yhtenäislainat 257 880 275 964Korkotukilainat 401 882 408 297Tertiäärilainat 1 577 1 968


Muut pitkäaikaiset lainat 592 834 472 357 102 481 6 532


Yhteensä 1 256 527 1 160 941 102 481 6 532Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä ja osakkeita kiinteistöihin

Lainat rahoituslaitoksilta 1 716 709 1 584 084 2 839 8 877

Annetut kiinnitykset 2 398 045 2 240 287 4 870 4 955

Tilipantti 849Osakkeet 161 515 140 525


Pantattujen vakuuksien arvo yhteensä 2 560 409 2 380 813 4 870 4 955Tonttiyhtiöiden lainat rahoituslaitoksilta 24 483 29 576


Annetut kiinnitykset 38 102 45 327
VVO Kodit Oy:n (VVO Rakennuttaja Oy:n)
myymättömiin huoneistoihin kohdistuvat
lainaosuudet
1 874 3 176

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Vuokran maksun ja kadun kunnossapidon
vakuudeksi annetut kiinnitykset

Annetut kiinteistökiinnitykset 8 215 7 635
Annetut takaukset
Omavelkainen takaus 250 691 230 539
Ulkopuolisilta saatujen takausten vastavakuus
Takausten vastavakuudet 14 564 5 833 8 587 1 811
1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Vakuudet samaan konserniin
kuuluvien yritysten puolesta
Takaukset
Samaan konserniin kuuluvien yritysten
puolesta annetut takaukset


199 059 208 373
1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Muut annetut vakuudetMuiden puolesta annetut vakuudet

Pantatut talletukset 18 18Yhteensä 18 18


Muiden puolesta annetut takaukset

Annetut vastatakaukset 3 727 4 032Annetut takaukset 1 800 1 800Yhteensä 5 527 5 832

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Muut vastuut
Leasingvastuut
Autot

Seuraavana tilikautena maksettavat 857 910 126 122


Myöhemmin maksettavat 1 263 1 195 237 93


Yhteensä 2 119 2 105 364 215


Puhelimet

Seuraavana tilikautena maksettavat
46
46


Myöhemmin maksettavat
1
1


Yhteensä
47
47

Vuokravastuut

Liiketiloihin kohdistuvat vuokravastuut 786 1 145Tontteihin kohdistuvat vuokravastuut 189 419 181 595


Keskeneräisiin investointeihin liittyvät merkittävimmät hankintasitoumukset, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon

Uudistuotanto 68 132 37 742Peruskorjaukset 25 977 13 623Yhteensä 94 109 51 365


Muut vastuut

VVO-yhtymä Oyj:llä on vireillä muutamia yksittäisiä riita-asioita, joiden merkityksen yhtiö arvioi olevan vähäinen.
Konserniyhtiöt ovat antaneet omistamiensa osakkeiden luovuttamista ja panttaamista rajoittavia sitoumuksia.
Arvonlisäverovastuut

Arvonlisäveron palautusvastuu (TOV) 3 163 3 082


Maanhankintavastuut

Tavoiterakennusoikeuteen ja kaavaluonnokseen perustuvat kauppahinnat 8 659 7 263 3 813 3 813


Vastuut kunnallistekniikan rakentamisesta 5 974 4 622
972
Rakennuttamisvastuu
Espoon Suurpellon I ja II asemakaava-alueita koskevaan maankäyttösopimukseen sisältyy viivästyssakoin sanktioidut aikataulut rakentamiselle. Kaava-alueet on sopimuksessa jaettu kolmeen toteuttamisalueeseen, joilla on VVO:n vastuulla rakennusoikeutta seuraavasti: 2. alue - 18.217 (18.217) kem2 ja 3. alue - 16.125 (16.125) kem2.

Sopimuksessa on määrätty, että kaikki asuinrakennusoikeus on rakennettava valmiiksi 2. alueella marraskuuhun 2013 ja 3. alueella marraskuuhun 2016 mennessä. Rakentaminen ei ole kaikilta osin toteutunut aikataulussa. Viivästyssakko on porrastettu viivästysajan mukaan ja voi enimmillään, viivästyksen jatkuttua vähintään viisi vuotta, olla puolet sopimuksen mukaisesta maankäyttömaksusta. Sopimuksen mukaan kaupunki voi olosuhteiden muuttuessa pienentää tai olla perimättä viivästyssakkoja.

Tampereen kaupungissa sijaitsevaan tonttiin (837-102-11-6) sisältyy sopimussakoin sanktioitu aikataulu rakentamiselle.

Lahden kaupungissa sijaitseviin tontteihin (398-25-253-23 ja 398-25-253-24) sisältyy sopimussakoin sanktioitu aikataulu rakentamiselle.

Vantaan Jokiniemen kortteleita 62007 ja 62025 koskevaan maankäyttösopimukseen sisältyy viivästyssakoin sanktioidut aikataulut rakentamiselle. Rakennuttamisvelvoite on jaettu erilaisiin rahoitus- ja omistusmuotoihin.