7. Oma pääoma

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Osakepääoma 1.1. / 31.12. 58 025 58 025 58 025 58 025

Ylikurssirahasto 1.1. / 31.12. 35 786 35 786 35 786 35 786

Arvonkorotusrahasto 1.1. 1 600 1 600 2 119 2 119

Lisäys 95


Arvonkorotusrahasto 31.12. 1 695 1 600 2 119 2 119


Vararahasto 1.1. / 31.12. 17 17 17 17


Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. / 31.12. 17 856 17 856 17 856 17 856

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 325 121 291 110 26 073 25 673
Osingonjako -14 805 -11 844 -14 805 -11 844
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 310 315 279 266 11 268 13 829Tilikauden voitto 74 250 45 854 16 295 12 245
Oma pääoma yhteensä 497 945 438 405 141 367 139 877Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12. Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 856 17 856

Voitto edellisiltä tilikausilta 11 268 13 829

Tilikauden voitto 16 295 12 245

Yhteensä 45 419 43 929Emoyhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti 2013
kpl
2012
kpl

A-sarja (20 ääntä / osake) 7 402 560 7 402 560