10. Pitkäaikainen vieraspääoma

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012


Laskennalliset verovelat ja -saamiset
Tilinpäätössiirroista johtuvat
Poistoerosta lasketut

Arvo 1.1. 31 037 27 055Lisäykset 0 4 006Vähennykset -3 106 -23Arvo 31.12. 27 932 31 037
Asuintalovarauksesta lasketut

Arvo 1.1. 74 745 72 656Lisäykset 508 4 462Vähennykset -14 478 -2 373Arvo 31.12. 60 775 74 745

Yhdistelytoimenpiteistä lasketut

Laskennallinen verovelka

Arvo 1.1. 7 790 7 965Lisäykset 9 607 5Vähennykset -1 689 -180Arvo 31.12. 15 709 7 790


Laskennallinen verosaaminen yhdistelytoimenpiteistä ja muista kirjanpidon ja verotuksen välisistä ajoituseroista

Arvo 1.1. -5 403 -4 919Lisäykset -527 -1 758Vähennykset 1 997 1 273Arvo 31.12. -3 933 -5 403

Laskennallinen verovelka yhteensä 31.12. 100 482 108 169

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Pitkäaikainen vieraspääoma
Laskennallinen verovelka 100 482 108 169


Pääomalainat 2 355 2 355


Lainat rahoituslaitoksilta

Ensisijaislainat 22 431Asuntolainat 1 248 2 211Yhtenäislainat 301 214 315 184Korkotukilainat 597 980 597 286Tertiäärilainat 3 144 3 701Muut pitkäaikaiset lainat 774 432 638 653 107 819 8 248

Saadut ennakot 6 14


Ostovelat 2Velat saman konsernin yrityksiltä

Velkakirjalainat


5 229

Muut velat 8 739 7 369


Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä 1 789 625 1 675 371 107 819 13 477
1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Johdannaiset
Koronvaihtosopimukset *)

Nimellisarvo 311 513 317 050 7 637 8 040


Arvostus -25 702 -36 445 -659 -935


*) Osaan pankki voi tietyissä tilanteissa vaihtaa korkosidonnaisuudenPurettavat koronvaihtosopimukset **)

Nimellisarvo 10 000 10 000Arvostus -1 573 -2 167**) Pankki voi tietyissä tilanteissa purkaa korkosuojanOstetut ja asetetut korko-optiot

Nimellisarvo 23 398 24 990Arvostus -308 -572

Yhteensä

Nimellisarvo 344 911 352 040 7 637 8 040


Käypäarvo -27 583 -39 185 -659 -935
Swaptiot

Nimellisarvo 28 010 28 010Käypäarvo -1 551 -2 422

Edellä mainituista arvostuseroista on ainoastaan swaptiot kirjattu tulosvaikutteisesti.
Johdannaisten keskimaturiteetti on 6,6 vuotta (6 vuotta).

Pääomalainat

Suomen Vuokratalot Oy:n pääomalaina 2001

Suomen Vuokratalot Oy on saanut Tampereen kaupungilta 2 354 630,97 euron suuruisen pääomalainan vuonna 2001 ja sen keskeiset lainaehdot ovat seuraavat:
Laina maksetaan takaisin kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Koron määrä on ensimmäiset viisi vuotta kiinteä 5,5 prosentin vuosikorko ja sen jälkeen kuuden kuukauden euribor-korko lisättynä 0,75 prosenttiyksiköllä. Lainan korko saadaan maksaa vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Korot on jaksotettu tilinpäätökseen.

Suomen Vuokratalot Oy on fuusioitunut VVO Kodit Oy:öön ja pääomalaina on siirtynyt VVO Kodit Oy:lle samoin ehdoin.