Taseen liitetiedot
 

PYSYVÄT VASTAAVAT

1. Aineettomat hyödykkeet

1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 7 975 7 499 3 007 2 600

Lisäykset 51 300 51 231

Vähennykset -98 -15
-15

Siirrot erien välillä 2 126 190 124 190

Hankintameno 31.12. 10 054 7 975 3 182 3 007
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -3 489 -3 157 -2 554 -2 503

Vähennysten kertyneet poistot 98 11
11

Tilikauden poisto -471 -343 -145 -62

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -3 863 -3 489 -2 700 -2 554
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 192 4 486 483 452
1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1. 8 299 7 686 5 719 5 223

Lisäykset 1 643 483 256 361

Vähennykset -10 -21
-17

Siirrot erien välillä 607 151 226 151

Hankintameno 31.12. 10 538 8 299 6 201 5 719

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -6 779 -6 392 -5 111 -4 987

Vähennysten kertyneet poistot 10 20
16

Tilikauden poisto -495 -408 -273 -140

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -7 264 -6 779 -5 384 -5 111
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 274 1 519 816 608
1 000 € Konserni
2013
Konserni
2012
Emoyhtiö
2013
Emoyhtiö
2012
Ennakkomaksut
Hankintameno 1.1. 449 444 449 444

Lisäykset 295 347 295 347

Siirrot erien välillä -353 -342 -353 -342

Hankintameno 31.12. 391 449 391 449Kirjanpitoarvo 31.12. 391 449 391 449