Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

1 000 € 2013 2012 2011 2010 2009


Toiminnan laajuus
Liikevaihto 346 610 335 430 327 278 328 647 342 879
Muutos, % 3,3 2,5 -0,4 -4,2 4,8
Asuntovuokrauksen osuus, % 99,1 97,7 94,1 88,6 81,7
Asuntorakennuttamisen osuus, % 0,9 2,3 5,9 11,4 18,3


Taseen loppusumma 2 468 550 2 276 091 2 252 237 2 184 152 2 170 560


Palkat ja palkkiot 17 405 17 908 16 995 15 369 16 241
Henkilöstö keskimäärin 341 343 349 341 346
Liikevaihto/henkilö 1 016 978 938 964 991


Kannattavuus
Liikevoitto 116 172 112 674 105 719 100 616 98 229
% liikevaihdosta 33,5 33,6 32,3 30,6 28,7
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 75 868 62 487 55 823 57 510 40 965
% liikevaihdosta 21,9 18,6 17,1 17,5 12,0


Tilikauden voitto 74 250 45 854 44 776 40 478 29 349
% liikevaihdosta 21,4 13,7 13,7 12,3 8,6


Oman pääoman tuotto-% (ROE) 15,5 10,6 11,2 11,3 9,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 1) 5,5 5,5 5,2 5,1 5,1


Rahoitus ja taloudellinen asema
Maksuvalmius (current ratio) 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3
Omavaraisuusaste, % 20,7 19,8 18,5 17,7 15,3
Korollinen vieras pääoma 1 795 067 1 664 261 1 683 872 1 654 923 1 682 905
Rahavarat 142 283 128 963 126 823 96 462 113 169


Osakekohtaiset tunnusluvut 2)
Osakekohtainen tulos, € 10,07 6,19 6,07 5,49 4,30
Oma pääoma/osake, € 67,27 59,22 54,63 50,27 46,89
Osinko/osake, € 3) 2,20 2,00 1,60 1,50 1,20
Osinko/tulos, % 3) 21,8 32,3 26,4 27,3 27,9
Osakkeiden lkm tilikauden lopussa 7 402 560 7 402 560 7 402 560 7 402 560 6 867 420
1) Rakennuttamiskohteiden rahalaitoslainat käsitellään korollisina velkoina tunnuslukuja laskettaessa.
Näiden lainojen korkomenot sisältyvät pääosin rahoituskulujen tiliryhmään.
2) Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu kunkin vuoden osakkeiden lukumäärän mukaan
3) Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 2,20 € / osake.