Vuokra-asuntomarkkinat

Valtakunnalliset vuokra-asuntomarkkinat kehittyivät vuonna 2013 edellisvuoden tapaan. Kehitystä leimasi markkinoiden kaksijakoisuuden voimistuminen.

Valtakunnallisissa kasvukeskuksissa, ja etenkin pääkaupunkiseudulla, asuntojen kysyntä ylitti selkeästi tarjonnan ja voimakkain kysyntä kohdistui yksiöihin ja kaksioihin. Useilla taantuvilla paikkakunnilla tilanne oli päinvastainen ja tarjontaa pienempi kysyntä näkyi monilla toimijoilla käyttöasteongelmina.

Paikallisen markkinatilanteen kireys heijastui myös vaihtuvuuslukuihin: pienimmät vaihtuvuusluvut olivat sekä vapaarahoitteisen että valtion tukeman tuotannon osalta pääkaupunkiseudulla ja suurimmat Oulussa. Valtion tukemassa tuotannossa vaihtuvuus oli ARAn tilastojen mukaan Etelä-Pohjanmaalla kolminkertainen pääkaupunkiseutuun verrattuna.

Asuntojen vuokrat nousivat koko kannan osalta keskimäärin noin 3,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 3,7 prosenttia ja ARA-asuntojen vuokrat 3,2 prosenttia, joten vuokraero rahoitusmuotojen välillä kasvoi entisestään. Vuokraeron kasvu selittää osaltaan myös pienempää vaihtuvuutta valtion tukemassa tuotannossa. Voimakkainta vuokrien ja vuokraeron kasvu oli pääkaupunkiseudulla. Vuokrakehitys näkyi myös kysynnän suuntautumisena aiempaa pienempiin asuntoihin. VVO:n vuokra-asuntojen osalta vuokratuottojen muutos edelliseen vuoteen oli keskimäärin 4,5 prosenttia.

Uudistuotanto painottui selvästi vapaarahoitteiseen tuotantoon, ARA-tuotannon määrä oli selvästi pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Uudisrakentaminen keskittyi lähes yksinomaan voimakkaimman kysynnän alueille: pääkaupunkiseudulle ja muihin valtakunnallisiin kasvukeskuksiin.

Vaihtuvuus

%20092010201120122013
Vaihtuvuus27,724,825,825,825,4

Keskivuokra

€/m2/kk20092010201120122013
Keskivuokra10,4410,7911,2611,8912,42