Tase ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 2 468,5 (2 276,1) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 497,9 (438,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 20,7 (19,8) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli 15,5 (10,6) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 5,5 (5,5) prosenttia.

Konsernin rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit olivat tilikauden lopussa 142,3 (129,0) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius oli tilikaudella hyvä. 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli liikkeellä 47,5 (36,5) miljoonaa euroa.

VVO-yhtymä Oyj laski toukokuussa liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Laina-aika on seitsemän vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,25 prosenttia. Lainan vakuutena on enimmäkseen pääkaupunkiseudulla sijaitsevia asuinkiinteistöjä. 

VVO-konsernin lainat ja korkosuojaukset lainaryhmittäin:

M€ 31.12.2013 31.12.2012
Korkotukilainat 611,9 607,4
Vuosimaksu- ja asuntolainat 312,6 325,3
Muut kiinteistöjen lainat 788,0 647,9
Omistusasuntotuotannon lainat 24,8 26,0
Pääomalainat 2,4 2,4
Yritystodistukset 47,5 36,5
Muut velat 7,9 18,8
Yhteensä 1 795,1 1 664,3
Markkinaehtoiset lainat 802,0 665,6

Kiinteäkorkoiset 252,2 176,9

Vaihtuvakorkoiset 549,8 488,7
Korkojohdannaissopimukset 344,9 352,0
Korko-optiot 28,0 28,0
Korkojohdannaisten arvo -27,6 -39,2
Suojausaste, % 74 80

Valtion takaamia korkotukilainoja oli tilikauden päättyessä yhteensä 611,9 (607,4) miljoonaa euroa. Jäljellä oleva keskimaturiteetti on 3,9 (4,9) vuotta ennen vuotta 2002 otetuissa korkotukilainoissa, joita oli 261,8 (268,8) miljoonaa euroa. Vuoden 2002 jälkeen otettujen lainojen, määrältään 350,1 (338,6) miljoonaa euroa, keskimaturiteetti oli 29,3 (29,8) vuotta. Korkotukilainojen korkokulut olivat tilikaudella 10,5 (13,8) miljoonaa euroa ja valtion näistä pankeille maksaman korkotuen määrä 0,3 (1,1) miljoonaa euroa. Vuosimaksulainojen jäljellä oleva maturiteetti tiedossa olevalla inflaatiolla on 25,3 (21,4) vuotta.

Markkinaehtoisia lainoja oli vuoden vaihteessa 802,0 (665,6) miljoonaa euroa. Markkinalainoihin lasketaan mukaan tilikauden aikana liikkeeseen laskettu 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina. Lainojen pääomasta oli korkosuojattu 344,9 (352,0) miljoonaa euroa. Suojausten keskimaturiteetti oli 6,6 (6,0) vuotta. Markkinaehtoisista lainoista kiinteään korkoon on sidottu 252,2 (176,9) miljoonaa euroa. Jäljellä oleva keskimaturiteetti on 10,3 (11,1) vuotta. Myymättömiin omistusasuntoihin liittyviä yhtiölainoja oli yhteensä 1,9 (3,2) miljoonaa euroa. Lisäksi tonttivarantoon liittyviä lainoja oli 23,0 (22,8) miljoonaa euroa.

Pääomalainoja oli vuoden lopussa 2,4 (2,4) miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1 795,1 (1 664,3) miljoonaa euroa.

Kiinteistökannan lainojen keskimääräinen korkokustannus oli 2,8 (3,1) prosenttia. Yleishyödyllisen asuntokannan vuosimaksulainojen keskikorko oli 4,1 (4,3) prosenttia. Vastaavasti markkinaehtoisten lainojen keskikorko ilman suojauskuluja oli 1,8 (2,4) prosenttia ja suojauskustannukset mukaan lukien 3,0 (3,3) prosenttia. Korkotukilainojen keskikorko vuonna 2013 oli 1,7 (2,3) prosenttia.

Edellisen tilikauden aikana solmittujen swaptio-sopimusten negatiivista arvonmuutosta purettiin tuloslaskelmaan tuotoksi 0,9 (-2,4) miljoonaa euroa.


Maturiteettianalyysi

Velkojen lyhennysten ja korkojen kassavirrat lainasopimuksiin perustuen 31.12.2013:

M€ 1.
vuoden
aikana
2.–5.
vuoden
aikana
6.–10.
vuoden
aikana
11.–15.
vuoden
aikana
15.
vuoden
jälkeen
Asuntolainat 1,0 1,3


Ensisijaislainat 0,4Kolmoissijaislainat 0,5 2,1 3,3 0,6 0,8
Korkotukilainat 19,0 232,2 155,0 44,7 283,7
Markkinaehtoiset lainat 56,9 222,8 382,3 206,7 56,3
Yritystodistuslainat 47,5Vuosimaksulainat 21,1 86,0 109,4 93,9 172,6
Korkojohdannaiset 8,3 27,5 15,3 5,2
Yhteensä *) 154,8 571,9 665,3 351,2 513,4
*) omistusasuntotuotannon yhtiölainat eivät ole mukana taulukossa