Hallinto 2013

Hallitus

Hallitukseen kuuluivat 22.3.2013 saakka puheenjohtaja Riku Aalto ja varapuheenjohtaja Risto Murto sekä jäsenet Tomi Aimonen, Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Antti Rinne, Jani Salenius ja Ann Selin.

22.3.2013 alkavalle kaudelle hallitukseen valittiin edelleen puheenjohtajaksi Riku Aalto ja jäseniksi samat kuin aiemmin, mutta Jani Saleniuksen tilalle valittiin Jan-Erik Saarinen.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokuntia on kaksi: palkitsemis- ja tarkastusvaliokunta.

Palkitsemisvaliokunnassa toimivat puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Risto Murto ja Ann Selin.

Tarkastusvaliokunnassa toimivat puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Tomi Aimonen ja Matti Harjuniemi.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnassa toimivat puheenjohtajana Jarkko Eloranta ja jäseninä Timo Ritakallio, Petri Lindroos ja Hannu Tarvonen. Ville-Veikko Laukkanen valittiin 22.3.2013 Hannu Tarvosen tilalle.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajana on toiminut DI, MBA Jani Nieminen. Toimitusjohtajan sijainen oli 1.9.2013 saakka kiinteistöjohtaja, VTM Eero Saastamoinen ja 2.9.2013 lähtien talousjohtaja, ekonomi Raimo Vehkaluoto.

Johtoryhmä

VVO-konsernin johtoryhmän muodostivat 1.9.2013 asti toimitusjohtaja Jani Nieminen (pj.), kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen, talousjohtaja Raimo Vehkaluoto, asiakkuusjohtaja Juha Heino, hallintojohtaja Tiina Heinonen sekä ICT- ja kehitysjohtaja Mikko Pöyry.

Johtoryhmä 2.9.2013 alkaen oli toimitusjohtaja Jani Nieminen (pj.), talousjohtaja Raimo Vehkaluoto, asiakkuusjohtaja Juha Heino, investointijohtaja Mikko Suominen, kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen (10.9.2013 alkaen), markkinointi- ja viestintäjohtaja Irene Kantor sekä ICT- ja kehitysjohtaja Mikko Pöyry. Johtoryhmän kokouksiin osallistuvat toimitusjohtajan harkinnalla myös konsernilakimies Tiina Heinonen ja sisäinen tarkastaja Jouni Heikkinen.


Tilintarkastaja

Tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kai Salli, KHT.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2013. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

 • Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2012. 
 • Päätettiin maksaa 5.4.2013 osinkoa A-osakkeelle kaksi euroa osakkeelta eli yhteensä 14 805 120,00 euroa.
 • Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.
 • Päätettiin vahvistaa hallituksen kokouspalkkioksi 600 euroa/kokous sekä lisäksi vuosipalkkioksi 22.3.2013 alkavalle toimikaudelle seuraavaa: puheenjohtaja 20 000 euroa, varapuheenjohtaja 11 000 euroa
  sekä jäsenet 8 000 euroa.
 • Valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa 22.3.2013 seuraavat henkilöt: 
      • Aalto, Riku (pj)
      • Aimonen, Tomi
      • Harjuniemi, Matti
      • Luukkainen, Olli
      • Murto, Risto
      • Rinne, Antti
      • Saarinen, Jan-Erik
      • Selin, Ann
 • Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli. 

Lisäksi yhtiökokouksessa käsiteltiin:

 • Yhtiön hallituksen 26.2.2013 päivätty ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 § 2 momentin tarkoittaman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että osakeannissa annettavia uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 1 480 512 kappaletta yhtiön uusia A-sarjan osakkeita ja että osakeannilla voidaan luovuttaa yhteensä 600 978 kappaletta yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita.
 • Yhtiön osakkeenomistajien, jotka omistavat yhteensä 50,62 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdotus yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnasta. Valiokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella ja tehdä esitys hallituksen valinnasta ja palkkioista varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunnan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 • Nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt:
      • Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
      • Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
      • Petri Lindroos, järjestöjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
      • Ville-Veikko Laukkanen, johtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Riku Aallolla on kokouksissa läsnäolo-oikeus.