Hallintoelimet

Yhtiökokous

Yhtiökokous on VVO-yhtymä Oyj:n ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12. kohdan mukaan sille kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien saataville asetetaan ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajat on kutsuttava yhtiökokoukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta tai yhtiökokouskutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää kirjatulla kokouskutsulla, joka lähetetään osakkeenomistajien osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Hallitus

VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous nimitysvaliokunnan esityksestä. Hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään kahdeksasta jäsenestä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumaton yhtiöstä. Vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen toimikausi on yksi vuosi, ja se päättyy vuoden kuluttua pidettävän seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

22.3.2013 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Riku Aallon ja jäseniksi Risto Murron, Tomi Aimosen, Matti Harjuniemen, Olli Luukkaisen, Antti Rinteen, Jan-Erik Saarisen ja Ann Selinin.

Vuonna 2013 hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Hallituksen kokouksissa oli läsnä keskimäärin 86 prosenttia hallituksen jäsenistä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Hallituksen yleisenä tehtävänä on toimia kaikkien osakkeenomistajien edustajana suuntaamalla yhtiön toiminta yhtiöjärjestyksen mukaisesti niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon, ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä osavuosikatsausten hyväksyminen, konsernin strategiasuunnitelman, vuosibudjetin sekä investointi- ja realisointisuunnitelman hyväksyminen ja riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen asianmukainen järjestäminen konsernissa. Lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan, tämän sijaisen sekä konsernin johtoryhmän jäsenet.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiössä on yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta sekä hallituksen asettamat tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävä on valmistella ja esitellä asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi. Valiokunnat raportoivat toimistaan säännöllisesti hallitukselle.

Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan, joka koostuu yhtiökokouksessa valittavasta neljästä jäsenestä. Nimitysvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on ennen seuraavaa yhtiökokousta, jossa valitaan hallituksen jäsen ja/tai hallituksen puheenjohtaja ja/tai jossa päätetään hallituksen jäsenen palkkiosta ja/tai lukumäärästä, valmistella esitys yhtiökokoukselle näiksi päätöksiksi.

Nimitysvaliokunnassa vuonna 2013 toimivat puheenjohtajana Jarkko Eloranta ja jäseninä Timo Ritakallio, Petri Lindroos ja Ville-Veikko Laukkanen. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa ja kokouksissa oli läsnä keskimäärin 88 prosenttia valiokunnan jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat, joissa on kolme jäsentä.

Tarkastusvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on seurata yhtiön taloudellista tilannetta ja valvoa taloudellista raportointia. Lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta.

Tarkastusvaliokunnassa vuonna 2013 toimivat puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Tomi Aimonen ja Matti Harjuniemi.

Palkitsemisvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu.

Palkitsemisvaliokunnassa vuonna 2013 toimivat puheenjohtajana Riku Aalto ja jäseninä Risto Murto ja Ann Selin.

Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa ja palkitsemisvaliokunta kaksi kertaa. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa oli läsnä 100 prosenttia ja palkitsemisvaliokunnan kokouksissa keskimäärin 83 prosenttia valiokunnan jäsenistä.